Links

Voortgezet onderwijs

Website van rijksoverheid over voortgezet onderwijs 
> www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs

Bekijk ook de brochure bij Downloads op deze pagina.
Deze gids geeft informatie over de rechten, plichten en mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Wanneer zijn de schoolvakanties, welke soorten onderwijs zijn er, hoe gaat het met de examens en hoeveel kost het voortgezet onderwijs?

Meer informatie over lesgeld en schoolkosten
> www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/lesgeld-en-schoolkosten-voortgezet-onderwijs 
 
Ouders van waarde
Ouders van waarde is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. De site bevat interessante informatie, folders en downloads voor ouders met kinderen die (bijna) naar het voortgezet onderwijs gaan.
> www.ouders.net

Speciaal voortgezet onderwijs
Het speciaal onderwijs wordt op aparte scholen gegeven, bijvoorbeeld op scholen die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan kinderen die blind of doof zijn. Je leest er meer over op de site van de rijksoverheid.
> www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs

Ouders of verzorgers die een school voor speciaal voortgezet onderwijs zoeken, kunnen contact opnemen met het Regionaal Expertise Centrum (REC) in de regio waarin zij wonen.
> www.projectenso.nl/index.php?pid=311


VMBO

Diploma en doorstromen vanuit VMBO
Met een VMBO-diploma op zak kan een leerling doorstromen naar een vervolgopleiding zoals het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO). Lees er hier meer over.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vmbo/na-het-vmbo

Durf te dromen, jubileumboekje 15 jaar vmbo
In 15 korte portretjes lees je hoe het vmbo-leerlingen na het vmbo is vergaan. Welke opleiding hebben ze gevolgd en wat doen ze nu? 15 heel normale mensen die in het verleden een vmbo-advies hebben gekregen en goed terecht zijn gekomen.
Download dit boekje: Durf te dromen.pdf

Go VMBO: magazine over het VMBO
Go VMBO is een eenmalig magazine over het VMBOen zijn leerlingen. In korte artikelen worden allerlei onderwerpen die in het VMBO spelen beschreven, zoals de overgang van VMBO naar MBO, loopbaanoriëntatie en begeleiding en de sectoren van het VMBO. Natuurlijk geven ook leerlingen hun mening over het VMBO. Go VMBO! is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het VMBO. 

Download het magazine: Magazine Go VMBO.pdf

Ouderbrochure: Naar het vmbo
De overgang van de basisschool naar het vervolgonderwijs is voor iedereen spannend. Wat wordt het advies? VWO, HAVO of VMBO? De laatste vorm van onderwijs is voor velen onbekend. Het boekje legt helder uit wat voor soort onderwijs het vmbo is, wat leerwegen en sectoren zijn, welke keuzemogelijkheden een leerling heeft binnen het vmbo en welke vervolgopleidingen mogelijk zijn.
Download de ouderbrochure: Ouderbrochure SPV Naar het VMBO.pdf

VMBO carrousel
Met de VMBO carrousel kunnen leerlingen in het VMBO zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Via bezoeken aan leerbedrijven uit verschillende branches en sectoren doen zij ideeën op voor beroepen en opleidingen. De VMBO carrousel is bedoeld voor leerlingen in het derde en vierde leerjaar van het VMBO.
> www.vmbocarrousel.nl

Beroepen in  beeld
Beroepen in Beeld geeft informatie over alle beroepen op mbo-niveau. Je vindt op deze website filmpjes en beroepsbeschrijvingen, maar ook informatie over de arbeidsmarkt.
>www.beroepeninbeeld.nl

Startpagina VMBO
> http://vmbo.startpagina.nl/

Schoolkeuze

Website over overgang van primair naar voortgezet onderwijs
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken. Om de overstap soepel te laten verlopen is het van belang dat de basisschool en het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan de afstemming tussen beide onderwijssoorten. Lees op deze website meer over de overdracht, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen.
>www.overgangpovo.nl/

Website met prestaties van scholen
Via deze site geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Door je postcode in te typen krijg je informatie over alle scholen voor voortgezet onderwijs in jou omgeving. Doel van de website is samen te vatten met de volgende kernwoorden: Transparantie, Dialoog en Kwaliteit. 
>www.scholenopdekaart.nl

Beoordeling scholen en inspectierapporten VO
Via deze website vind je de beoordeling van de onderwijsinspectie over scholen in de vorm van Toezichtkaart en inspectierapporten. Typ de naam van een school naar keuze in en kijk. het is mogelijk een school te zoeken in een bepaalde regio waar men de naam niet van weet of een school met bepaalde karakteristieken, klik dan op Uitgebreid zoeken. 
> http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer/zoek_scholen

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie komt eens in de vier jaar bij elke school met een team op bezoek, spreekt dan met directie, leraren, leerlingen en ouders en bezoekt lessen. Daarna schrijft de inspectie een rapport over de kwaliteit van het onderwijs op de school. De rapporten laten zien hoe de resultaten van de scholen zijn en wat de inspectie vindt van de kwaliteit van de lessen de veiligheid, gebruik van computers en dergelijke.
> www.onderwijsinspectie.nl/

star_red star_red